.

Rekrutacja

Witamy w VI LO!

Zapoznaj się z naszą ofertą przygotowaną na nowy rok szkolny!

W roku szkolnym 2018 - 2019 planujemy utworzenie następujących  klas pierwszych:

I b - z edukacją teatralno – filmową,

I bf - z edukacją filmową,

I c - nowe media z edukacją dziennikarską,

Klasa I b – ogólna z edukacją teatralno – filmową

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

język polski, od klasy II do wyboru: biologia, geografia, historia, język angielski lub wos

język angielski – kontynuacja,
język francuski
od podstaw

język polski, matematyka, język obcy, geografia oraz ocena ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

warsztaty teatralne, wiedza o teatrze i filmie, impostacja

W klasie teatralno – filmowej, pod fachowym okiem specjalistów, odbywają się warsztaty teatralne, zajęcia z emisji głosu oraz  wiedzy o teatrze. Integralną częścią programu są również zajęcia w chórze i zespole szantowym "Piranie" zajęcia taneczne oraz praca w szkolnym kole teatralnym.

Uczniowie klasy „b” uczestniczą w różnych konkursach teatralnych, np. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, na których uzyskują liczne nagrody. Młodzież uświetnia swoimi występami uroczystości organizowane w naszym mieście, na przykład podsumowanie konkursów o randze wojewódzkiej, uroczyste zakończenia roku szkolnego z udziałem władz miasta i władz oświatowych, Dni Morza w Łodzi.

Kandydaci do klasy pierwszej z edukacją teatralno – filmową powinni przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Warunkiem przyjęcia do klas  z edukacją teatralno - filmową jest pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.Sprawdzian polega na przygotowaniu dowolnej prezentacji o charakterze artystycznym, za którą będzie można uzyskać dodatkowo maksymalnie 25 punktów. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych  dla kandydatów do klas z edukacją teatralno - filmową pozwoli zorientować się, czy zdający posiada predyspozycje konieczne do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Preferowana jest również ocena co najmniej dobra  z języka polskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbędzie się 28 i 29 maja 2018 roku (godziny prosimy uzgadniać telefonicznie 426842220 lub osobiście w sekretariacie szkoły).

Absolwenci klas „ b” mają zdecydowanie ułatwiony start na studia związane z profilem teatralnym i filmowym. Ponadto mogą podjąć studia uniwersyteckie na kierunkach: kulturoznawstwo, filologia polska, romanistyka, dziennikarstwo, historia, socjologia, etnologia, psychologia i pedagogika.

Klasa I bf – ogólna z edukacją filmową

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

język polski, od klasy II do wyboru: biologia, geografia, historia, język angielski lub wos

język angielski –kontynuacja,
język francuski
lub hiszpański
od podstaw

język polski, matematyka, język obcy, geografia

warsztaty filmowe, historia filmu, historia sztuki

Jeżeli lubisz oglądać filmy oraz chcesz poznać arcydzieła światowego kina, znanych aktorów i reżyserów, to klasa filmowa jest miejscem dla Ciebie. Na lekcjach z historii filmu dowiesz się kim są twórcy kina, tacy jak: Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino. W programie zajęć znajdują się również warsztaty filmowe, na których nauczysz się jak pracować z kamerą, montować i promować swoje produkcje. Absolwenci klasy filmowej mają ułatwiony start w dostaniu się na studia humanistyczne, w tym do szkoły filmowej, czy na kulturoznawstwo i filmoznawstwo.

Nasze filmy możesz zobaczyć na fanpagu Historia filmu.

Przypominamy, że od 2015 roku kandydatów do klasy filmowej nie obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Czekamy na was!

Klasa I c – nowe media z edukacją dziennikarską

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

język polski, język angielski, od klasy II
 do wyboru: biologia, geografia, historia lub wos

język angielski –kontynuacja,
język francuski
lub hiszpański
od podstaw

język polski, matematyka, język obcy, geografia,

warsztaty dziennikarskie (nowe media)

filozofia,

W programie klasy dziennikarskiej realizowany jest rozszerzony poziom nauczania języka polskiego, języka angielskiego – niezbędnych dla każdego przyszłego publicysty.

Warsztaty dziennikarskie umożliwiają doskonalenie umiejętności redagowania własnych tekstów,  publikowanych w gazetce szkolnej i na stronach internetowych.
Zajęcia uzupełniające z informatyki dla dziennikarzy ułatwią pracę edytorską, a wybrane zagadnienia z filozofii, kultury antycznej pomogą w pracy przyszłego dziennikarza.

Jeżeli jesteś ciekawy świata i ludzi, interesujesz się otaczającymi Cię wydarzeniami, chcesz aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie obywatelskim, a w przyszłości  myślisz o studiach  polonistycznych, dziennikarstwie, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, socjologii -  zapraszamy do klasy pierwszej „c”.

Uczniowie przyjęci do naszego liceum dokonują wyboru lekcji religii lub etyki. Deklarację wyboru składają wraz z dostarczeniem oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Na lekcjach etyki, poza poznawaniem historii jej rozwoju, prowadzone są dyskusje i debaty dotyczące wartości, norm i problemów moralnych. Dzięki temu młodzież uczy się lepiej rozumieć siebie i innych, uczy się szeroko rozumianej tolerancji, ale też wyznaczania jej granic. Poruszana jest tematyka dotycząca: odpowiedzialności, sprawiedliwości, wolności, miłości czy dylematów współczesnego świata: aborcji, eutanazji, klonowania etc. Omawiane są zasady właściwego zachowania i właściwego traktowania tak innych, jak i siebie samego. Zajęciom etyki przyświeca myśl Sokratesa: „Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto”.

Przypominamy jednocześnie, że na stronie www.lodz.e-omikron.pl możemy założyć konto kandydatowi, jeżeli gimnazjum w którym się uczy, nie jest objęte systemem elektronicznej rekrutacji. Na stronie są wszystkie niezbędne informacje o etapach rekrutacji oraz ujednolicony regulamin dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.