.

Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO

8 luty 2017 r.

W tym miesiącu rozpoczęliśmy realizację projektu „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem główny projektu stanowi podniesienie kompetencji wśród wszystkich (222) uczniów VI LO w Łodzi w zakresie kompetencji kluczowych i przyrodniczych, w tym podniesienie zdawalności egzaminów maturalnych w VI LO oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 21 nauczycieli VI LO sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

Efektem będzie doposażenie VI LO w niezbędny sprzęt TIK celem wykorzystania go w ramach prowadzonego kształcenia przedmiotowego. Ponadto w ramach projektu realizowane będą działania podnoszące kompetencje kluczowe uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych,rozwijających, rozszerzonych z przedmiotów, których zdawalność na maturze nie jest wysoka. Poza tym projekt przewiduje podniesienie kompetencji informatycznych oraz umiejętności uczenia się dla uczniów.

Dodatkowo wsparcie zostanie skierowane do nauczycieli w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych mające sprzyjać kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych poprzez lepsze wykorzystanie sprzętu TIK w prowadzonych zajęciach oraz lepszej komunikacji interpersonalnej z trudną młodzieżą.

Kwota dofinansowania z UE: 424 736,61 zł

Doposażenie TIK, które zostanie zakupione w ramach projektu:

  • 28 sztuk laptopów z oprogramowaniem na potrzeby prowadzonych zajęć,
  • 84 tablety, które będą wykorzystywane do realizacji zajęć zaplanowanych w projekcie,
  • 4 rzutniki multimedialne,
  • 4 ekrany projekcyjne,
  • 4 zestawy głośników,
  • program do obróbki audio
  • program do obróbki video

Doposażona pracownia komputerowa

2 październik 2017 r.

I w końcu stało się, stare komputery z Vistą odeszły do lamusa! W pracowni komputerowej mamy 16 nowych laptopów, rzutnik multimedialny, ekran i drukarkę wielofunkcyjną. Pierwszą lekcję na nowym sprzęcie odbyła kl. I Bf. Pozostałe sprzęty zakupione w ramach projektu „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi” wspomogą realizację pozostałych szkolnych zajęć.

 

 

Tablety

 3 październik 2017 r.

W ramach projektu „SZKOLNYMI DROGAMI DO SUKCESU VI LO W ŁODZI” zostały zakupione 84 tablety. Te nowoczesne urządzenia znacząco podniosą standard prowadzonych w naszym Liceum zajęć lekcyjnych. Od teraz nowoczesne sprzęty będą wykorzystywane na lekcjach matematyki, biologii czy języka angielskiego.


 

 

 

Plany zajęć

4 września 2018 r.

Poniżej zamieszczamy aktualne plany zajęć dla uczniów, prowadzonych w ramach projektu:

WRZESIEŃ 2018

PAŹDZIERNIK 2018

LISTOPAD 2018

GRUDZIEŃ 2018

Zakończenie projektu

30 stycznia 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu „SZKOLNYMI DROGAMI DO SUKCESU VI LO W ŁODZI”. Jego realizacja miała dla placówki zasadnicze znaczenie.

Zajęcia wyrównawcze jak i zajęcia rozwijające oraz przygotowujące do egzaminów maturalnych miały strategiczny wpływ na zwiększenie stopnia przygotowania, a tym samym na osiągnięcie lepszych rezultatów w nauce i wyników egzaminów. 

Dodatkowe wsparcie skierowane do uczniów znacznie ułatwiło dostęp całej młodzieży szkolnej do kompleksowego pakietu szkoleń i zajęć dodatkowych, w których udział w innym wypadku wiązałby się z dużym obciążeniem finansowym. Odbyte szkolenia i udział w zajęciach wpłynęły na wzrost kompetencji cyfrowych, umiejętności uczenia się, kompetencji przyrodniczych, matematycznych oraz zdolności porozumiewania się w językach obcych u uczniów.

Nauczyciele dzięki przeprowadzonym w projekcie szkoleniom podnieśli swoje kompetencje z zakresu kompetencji cyfrowych oraz społecznych - komunikacji interpersonalnej.

Zakupione doposażenie w przyszłości służyć będzie obecnym i przyszłym uczniom VI LO w Łodzi.