.

Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO

8 luty 2017 r.

W tym miesiącu rozpoczęliśmy realizację projektu „Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem główny projektu stanowi podniesienie kompetencji wśród wszystkich (222) uczniów VI LO w Łodzi w zakresie kompetencji kluczowych i przyrodniczych, w tym podniesienie zdawalności egzaminów maturalnych w VI LO oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 21 nauczycieli VI LO sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

Efektem będzie doposażenie VI LO w niezbędny sprzęt TIK celem wykorzystania go w ramach prowadzonego kształcenia przedmiotowego. Ponadto w ramach projektu realizowane będą działania podnoszące kompetencje kluczowe uczniów poprzez realizację zajęć wyrównawczych,rozwijających, rozszerzonych z przedmiotów, których zdawalność na maturze nie jest wysoka. Poza tym projekt przewiduje podniesienie kompetencji informatycznych oraz umiejętności uczenia się dla uczniów.

Dodatkowo wsparcie zostanie skierowane do nauczycieli w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych mające sprzyjać kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych poprzez lepsze wykorzystanie sprzętu TIK w prowadzonych zajęciach oraz lepszej komunikacji interpersonalnej z trudną młodzieżą.

Kwota dofinansowania z UE: 424 736,61 zł

Doposażenie TIK, które zostanie zakupione w ramach projektu:

  • 28 sztuk laptopów z oprogramowaniem na potrzeby prowadzonych zajęć,
  • 84 tablety, które będą wykorzystywane do realizacji zajęć zaplanowanych w projekcie,
  • 4 rzutniki multimedialne,
  • 4 ekrany projekcyjne,
  • 4 zestawy głośników,
  • program do obróbki audio
  • program do obróbki video