.

Rekrutacja

GIMNAZJUM

W roku szkolnym 2019 - 2020 planujemy utworzenie następujących klas pierwszych po gimnazjum:

I Ga - turystyczno-krajoznawcza,

I Gb - teatralno-filmowa,

I Gbf - filmowa,

I Gc - nowe media,

Klasa I Ga - turystyczno-krajoznawcza

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

język angielski,geografia od klasy II do wyboru: biologia, historia, wos

język angielski – kontynuacja,
język hiszpański lub włoski
od podstaw

język polski, matematyka, język angielski, geografia

edukacja regionalna

W ramach edukacji regionalnej uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach, lekcjach terenowych i warsztatach na terenie naszego województwa, kraju, a nawet świata. Oferujemy możliwość uczestniczenia w wykładach organizowanych przez Wydział Geograficzny UŁ, programie Erasmus +. Szkoła współpracuje również z Regionalną Organizacją Turystyczną woj. łódzkiego oraz Liceum Ogólnokształcącym w Paphos na Cyprze. 

Nauka w tej klasie daje możliwość zdawania matury na poziomie rozszerzonym z geografii, jęz. angielskiego i trzeciego wybranego przedmiotu od klasy II. Dzięki takiemu wyborowi uczniowie mogą studiować np. : turystykę i rekreację, ekonomię, marketing i zarządzanie, archeologię, architekturę krajobrazu, budownictwo, logistykę , itp.

Klasa turystyczna to propozycja dla osób otwartych i ciekawych świata, lubiących aktywnie spędzać czas wolny i myślących o interesującym i dobrze płatnym zawodzie.

Klasa I Gb – teatralno-filmowa 

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

język polski, od klasy II do wyboru: biologia, geografia, historia, język angielski lub wos

język angielski – kontynuacja,
język francuski
od podstaw

język polski, matematyka, język obcy, geografia oraz ocena ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

warsztaty teatralne, wiedza o teatrze i filmie, impostacja, chór

W klasie teatralno – filmowej, pod fachowym okiem specjalistów, odbywają się warsztaty teatralne, zajęcia z emisji głosu oraz  wiedzy o teatrze. Integralną częścią programu są również zajęcia w chórze i zespole szantowym "Piranie" zajęcia taneczne oraz praca w szkolnym kole teatralnym.

Uczniowie klasy „b” uczestniczą w różnych konkursach teatralnych, np. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, na których uzyskują liczne nagrody. Młodzież uświetnia swoimi występami uroczystości organizowane w naszym mieście, na przykład podsumowanie konkursów o randze wojewódzkiej, uroczyste zakończenia roku szkolnego z udziałem władz miasta i władz oświatowych, Dni Morza w Łodzi.

Kandydaci do klasy pierwszej z edukacją teatralno – filmową powinni przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Warunkiem przyjęcia do klas  z edukacją teatralno - filmową jest pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.Sprawdzian polega na przygotowaniu dowolnej prezentacji o charakterze artystycznym, za którą będzie można uzyskać dodatkowo maksymalnie 25 punktów. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych  dla kandydatów do klas z edukacją teatralno - filmową pozwoli zorientować się, czy zdający posiada predyspozycje konieczne do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Preferowana jest również ocena co najmniej dobra  z języka polskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbędzie się 27 i 28 maja 2019 roku (godziny prosimy uzgadniać telefonicznie 426842220 lub osobiście w sekretariacie szkoły).

Absolwenci klas „ b” mają zdecydowanie ułatwiony start na studia związane z profilem teatralnym i filmowym. Ponadto mogą podjąć studia uniwersyteckie na kierunkach: kulturoznawstwo, filologia polska, romanistyka, dziennikarstwo, historia, socjologia, etnologia, psychologia i pedagogika.

Klasa I Gbf – filmowa

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

język polski, język angielski od klasy II do wyboru: biologia, geografia, historia lub wos

język angielski –kontynuacja,
język hiszpański
od podstaw

język polski, matematyka, język obcy, geografia

warsztaty filmowe, historia filmu, historia sztuki

Jeżeli lubisz oglądać filmy oraz chcesz poznać arcydzieła światowego kina, znanych aktorów i reżyserów, to klasa filmowa jest miejscem dla Ciebie. Na lekcjach z historii filmu dowiesz się kim są twórcy kina, tacy jak: Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino. W programie zajęć znajdują się również warsztaty filmowe, na których nauczysz się jak pracować z kamerą, montować i promować swoje produkcje. Absolwenci klasy filmowej mają ułatwiony start w dostaniu się na studia humanistyczne, w tym do szkoły filmowej, czy na kulturoznawstwo i filmoznawstwo.

Nasze filmy możesz zobaczyć na fanpagu Historia filmu.

Przypominamy, że od 2015 roku kandydatów do klasy filmowej nie obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Czekamy na was!

Klasa I Gc – nowe media z edukacją dziennikarską

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

język polski, język angielski, od klasy II
 do wyboru: biologia, geografia, historia lub wos

język angielski –kontynuacja,
język hiszpański
od podstaw

język polski, matematyka, język angielski, geografia,

warsztaty dziennikarskie, technologia informacyjno - komunikacyjna

W programie klasy nowe media realizowany jest rozszerzony program nauczania języka polskiego, języka angielskiego. Od klasy II uczeń będzie miał wybór rozszerzenia trzeciego przedmiotu.

Warsztaty dziennikarskie prowadzone przez dziennikarkę Radia Złote Przeboje umożliwiają doskonalenie umiejętności redagowania własnych tekstów,  publikowanych w gazetce szkolnej i na stronach internetowych.
Zajęcia dodatkowe z technologii informacyjno-komunikacyjnej będą związane z obróbką dźwięku, cyfrową obróbką wideo oraz grafiką i animacją komputerową.

Jeżeli jesteś ciekawy świata i ludzi, chcesz aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa obywatelskiego, a w przyszłości  myślisz o studiach  polonistycznych, dziennikarstwie, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, socjologii -  zapraszamy do klasy pierwszej „c”.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

W roku szkolnym 2019 - 2020 planujemy utworzenie następujących klas pierwszych po szkole podstawowej:

I Pa - turystyczno-krajoznawcza,

I Pb - teatralna,

I Pfe - filmowo-estradowa,

I Pz - prozdrowotna,

 Klasa I Pa - turystyczno-krajoznawcza,

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

język angielski, geografia

od klasy II do wyboru: biologia, historia, wos,chemia, fizyka

język angielski – kontynuacja,
język hiszpański lub włoski
od podstaw

język polski, matematyka, język angielski, geografia

edukacja regionalna,

plastyka

W ramach edukacji regionalnej uczniowie mogą uczestniczyć w wycieczkach, lekcjach terenowych i warsztatach na terenie naszego województwa, kraju, a nawet świata. Oferujemy możliwość uczestniczenia w wykładach organizowanych przez Wydział Geograficzny UŁ, programie Erasmus +. Szkoła współpracuje również z Regionalną Organizacją Turystyczną woj. łódzkiego oraz Liceum Ogólnokształcącym w Paphos na Cyprze. 

Nauka w tej klasie daje możliwość zdawania matury na poziomie rozszerzonym z geografii, jęz. angielskiego i trzeciego wybranego przedmiotu od klasy II. Dzięki takiemu wyborowi uczniowie mogą studiować np. : turystykę i rekreację, ekonomię, marketing i zarządzanie, archeologię, architekturę krajobrazu, budownictwo, logistykę , itp.

Klasa turystyczna to propozycja dla osób otwartych i ciekawych świata, lubiących aktywnie spędzać czas wolny i myślących o interesującym i dobrze płatnym zawodzie.

 Klasa I Pb - teatralna,

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

język polski od klasy II do wyboru: biologia, historia, wos, geografia, język angielski, chemia, fizyka

język angielski – kontynuacja,
język francuski od podstaw

język polski, matematyka, język obcy, geografia oraz ocena ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

warsztaty teatralne, wiedza o teatrze, impostacja, chór,

muzyka

W klasie teatralno – filmowej, pod fachowym okiem specjalistów, odbywają się warsztaty teatralne, zajęcia z emisji głosu oraz  wiedzy o teatrze. Integralną częścią programu są również zajęcia w chórze i zespole szantowym "Piranie" zajęcia taneczne oraz praca w szkolnym kole teatralnym.

Uczniowie klasy „b” uczestniczą w różnych konkursach teatralnych, np. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych, na których uzyskują liczne nagrody. Młodzież uświetnia swoimi występami uroczystości organizowane w naszym mieście, na przykład podsumowanie konkursów o randze wojewódzkiej, uroczyste zakończenia roku szkolnego z udziałem władz miasta i władz oświatowych, Dni Morza w Łodzi.

Kandydaci do klasy pierwszej z edukacją teatralną powinni przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Warunkiem przyjęcia do klas  z edukacją teatralną jest pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.Sprawdzian polega na przygotowaniu dowolnej prezentacji o charakterze artystycznym, za którą będzie można uzyskać dodatkowo maksymalnie 25 punktów. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych  dla kandydatów do klas z edukacją teatralną pozwoli zorientować się, czy zdający posiada predyspozycje konieczne do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. Preferowana jest również ocena co najmniej dobra  z języka polskiego na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych odbędzie się 27 i 28 maja 2019 roku (godziny prosimy uzgadniać telefonicznie 426842220 lub osobiście w sekretariacie szkoły).

Absolwenci klas „ b” mają zdecydowanie ułatwiony start na studia związane z profilem teatralnym. Ponadto mogą podjąć studia uniwersyteckie na kierunkach: kulturoznawstwo, filologia polska, romanistyka, dziennikarstwo, historia, socjologia, etnologia, psychologia i pedagogika.

 Klasa I Pfe - filmowo-estradowa

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

język angielski od klasy II do wyboru: biologia, historia, wos, geografia, chemia, fizyka

język angielski – kontynuacja,
język włoski
od podstaw

język polski, matematyka, język angielski, geografia oraz ocena ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

warsztaty filmowe, historia filmu, historia sztuki, warsztaty wokalno-taneczne,

muzyka

Klasa z edukacją filmową i wokalno-taneczną. Przedmiot rozszerzony w tej klasie to język angielski. Od klasy drugiej uczeń sam wybiera pozostałe dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym. Zajęcia dodatkowe to : warsztaty filmowe, wokalno-taneczne, historia filmu i historia sztuki. Języki obce to angielski kontynuacja i włoski od podstaw. Kandydaci do klasy pierwszej grupy z edukacją wokalno-taneczną powinien przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Warunkiem przyjęcia do grupy z edukacją wokalno-taneczną jest pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Sprawdzian polega na przygotowaniu dowolnej prezentacji o charakterze artystycznym, za którą będzie można otrzymać maksymalnie 25 punktów. Sprawdzian odbędzie się 27 i 28 maja 2019 r. Do grupy filmowej nie ma sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 Klasa I Pz - prozdrowotna z edukacją zdrowotną

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania


Języki obce

Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji

Przedmioty dodatkowe

biologia, język angielski od klasy II do wyboru: geografia, historia, wos, chemia,fizyka

język angielski – kontynuacja,
język hiszpański
od podstaw

język polski, matematyka, język obcy, biologia

edukacja zdrowotna,

filozofia nauki

W klasie prozdrowotnej możesz poszerzyć wiedzę z zakresu zdrowia i czynników zagrażających zdrowiu. Rozwijane będą tu umiejętności i postawy, które ułatwiają dokonywanie pozytywnych wyborów dotyczących zdrowego stylu życia. Proponujemy ciekawe spotkania ze specjalistami, uczestnictwo w programach, projektach i konkursach prozdrowotnych.

Rekomendowane kierunki studiów: psychologia, pedagogika, fizjoterapia, biologia, biotechnologia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, agroturystyka, dietetyka, kosmetologia, technologia żywienia,inżynieria biomedyczna,menedżer żywności i żywienia, inżynieria biomedyczna, wychowanie fizyczne, medycyna i stomatologia.

 Przykłady bloków tematycznych : dietetyka, gimnastyka relaksacyjna, korekcja wad postawy, równowaga hormonalna organizmu człowieka i jej zaburzenia, podstawowa wiedza o interpretacji badań lekarskich, podstawy pielęgnacji ciała, zdrowie psychiczne, ekologia i współczesne zagrożenia świata, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie, profilaktyka prozdrowotna.

Sposoby realizacji bloków tematycznych: sesje plakatowe, dyskusje, debaty,  prezentacje multimedialne, konkursy prozdrowotne, wystawy, realizacje programów profilaktyki zdrowotnej i psychoedukacyjnych, warsztaty i wycieczki tematyczne, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin.
Współpraca z: Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ,Okręgową i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Okręgową Stacją Krwiodawstwa, Współpraca z Uniwersytetem Medycznym, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, SP ZOZ Centralnym Szpitalem  Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Stomatologia.

Uczniowie przyjęci do naszego liceum dokonują wyboru lekcji religii lub etyki. Deklarację wyboru składają wraz z dostarczeniem oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Na lekcjach etyki, poza poznawaniem historii jej rozwoju, prowadzone są dyskusje i debaty dotyczące wartości, norm i problemów moralnych. Dzięki temu młodzież uczy się lepiej rozumieć siebie i innych, uczy się szeroko rozumianej tolerancji, ale też wyznaczania jej granic. Poruszana jest tematyka dotycząca: odpowiedzialności, sprawiedliwości, wolności, miłości czy dylematów współczesnego świata: aborcji, eutanazji, klonowania etc. Omawiane są zasady właściwego zachowania i właściwego traktowania tak innych, jak i siebie samego. Zajęciom etyki przyświeca myśl Sokratesa: „Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto”.

Przypominamy jednocześnie, że na stronie www.lodz.e-omikron.pl możemy założyć konto kandydatowi, jeżeli gimnazjum w którym się uczy, nie jest objęte systemem elektronicznej rekrutacji. Na stronie są wszystkie niezbędne informacje o etapach rekrutacji oraz ujednolicony regulamin dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.